Z histórie projektu MVE

1. obdobie 06/2004 až 12/2004 – rokovania s obcami Starý Tekov a Nový Tekov o zámere výstavby MVE, rokovania obecných zastupiteľstiev, vyjasňovanie stanovísk a riešení

2. 14.1.2005 podpis spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti MVE Tekov, s.r.o. s účasťou obcí,
- na základe rokovaní a súhlasu poslancov zastupiteľstva obcí Nového Tekova a Starého Tekova
• podiel v spoločnosti - Nový Tekov 2%;
• podiel v spoločnosti - Starý Tekov 3%
• ZÁVÄZOK INVESTORA na vybudovanie ľahkého premostenia Hrona ako súčasti MVE Tekov ( MOST CEZ HRON )
úhradu výstavby mosta rieši spoločnosť MVE Tekov, s.r.o., iba ako súčasť stavby MVE Tekov,
tj. obce sa na financovaní prípravy a výstavby nepodieľajú žiadnymi peniazmi,
iba súhlasmi a použitím obecných pozemkov na brehoch Hrona

3. 10.03.2005 – založenie spoločnosti MVE Tekov,s.r.o. a rozbeh prípravných prác na projekte

4. 01/2005 – 02/2006 – POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE podľa zákona
NR SR č. 127/94 Z.z.
- odborné posudzovanie príslušnými komisiami a pracoviskami; spracovanie
Zámeru v rozsahu Správy – 10.2.2005 MŽP SR vydalo „Rozhodnutie“ –
MVE Tekov sa ´dalej nebude posudzovať a je možné požiadať povoľujúci orgán
o povolenia

5. 2005 až 07/2007 - spracovanie prvej dokumentácie pre územné rozhodnutie a jej riešenie s prísluš-nými účastníkmi výstavby
a orgánmi štátnej správy
• 08/2006, VÚVH – Výpočet priebehu hladín na Hrone pre návrh hate a MVE Tekov
• geodetické práce, komplexné projektové riešenie, posudzovanie variant riešení
• úpravy podľa požiadaviek SVP –Povodia Hrona BB a ostatných požiadaviek
6. 2007 až 09/2009 – spracovanie druhej dokumentácie pre územné rozhodnutie a súbežné spracovanie dokumentácie
pre stavebné povolenie – oba projekty sme spracovávali súbežne a premietali do nich všetky zmeny a požiadavky štátnych
orgánov a účastníkov výstavby. Súčasťou projektových prác je aj zameranie toku Hrona, okolia MVE, profilu MVE pre potreby
prípravy stavby a pre potreby ka-tastra a riešenie majetkoprávnych vzťahov. 7. 08/2009 – ukončenie - Orientačný inžinierskogeologický prieskum pre MVE Tekov

8. 20.10.2009 – uzavretie Zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. na prenájom profilu Nový Tekov pre MVE.

9. od 10/2009 do 02/2010 :

• doriešenie financovania stavby MVE Tekov, investor, banka
• VÚVH Výpočet priebehu hladín na Hrone pre návrh hate a MVE Tekov, spresnenie
• Plán povodňových prác
• Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby MVE Tekov
• Energetický audit MVE Tekov
• MŽP SR zaradenie vodnej stavby MVE Tekov do kategórie vodných stavieb – TBD dozor
• energetické napojenie MVE Tekov

10. 02/2010 – Územné rozhodnutie pre MVE Tekov

11. 02/2010 – KÚŽP Nitra - Stavebné povolenie pre MVE Tekov

12. spracovanie agendy a žiadosti o finančný príspevok zo zdrojov EÚ

13. 12/2010 Ministerstvo Hospodárstva SR – Rozhodnutie o schválení žiadosti o finančný príspevok zo zdrojov EÚ

14. priebežné spracovávanie realizačných projektov pre MVE Tekov a jej objekty,

15. 03/2011 Ministerstvo Hospodárstva SR – podpis zmluvy o finančný príspevok zo zdrojov EÚ

16. 04/2011 podpis zmluvy o úvere s financujúcou bankou

20.04.2011 začiatok realiázácie projektu MVE Tekov

31.03.2014 ukončenie realizácie projektu

18. projektované technické parametre MVE Tekov:

• návrhový prietok : 2 x 29 m³/s
• návrhový spád: 4,2 m
• návrhový výkon generátorov: 2 x 998 kW
• počet a typ turbín: 2 ks
• typ : horizontálna Kaplánová turbína s priamym spojením na generátor
• plánovaná ročná výroba: 9 300 až 10 233 MWh/rok

 
 

© MVE Tekov 2014