Podrobnosti projektu MVEDatum začiatku realizácie projektu MVE Tekov na Hrone 04/2011
Ukončenie projektu MVE Tekov 03/2014


Projekt je pripravovaný s podporou operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

výška poskytnutého príspevku: 3 799 091 euro

Projekt má názov „Malá vodná elektráreň Tekov“ a jeho cieľom je rozvoj regiónu
Tekov vybudovaním zariadenia využitia regionálne dostupných obnoviteľných zdrojov
energie. Špecifickým cieľom projektu je výstavba malej vodnej elektrárne v lokalite
Nový Tekov s maximálnym inštalovaným výkonom 1, 740 MW.


Krátky popis existujúcej situácie (Východiskový stav)

Na mieste realizácie projektu zatiaľ nie je žiadna vodná stavba a merateľné
ukazovatele majú nulovú hodnotu. Navrhovaná stavba bude umiestnená v katastrálnom
území obce Nový Tekov v riečnom kilometri 70,655 rieky Hron. V tomto úseku a v úseku
nad profilom stavby má územie prírodný charakter. Na pravom brehu je existujúca ochranná
hrádza, ktorej vnútorná konštrukcia nie je známa, hrádza je v zanedbanom stave. Rastú
na nej náletové dreviny. Jej funkciou je pravdepodobne ochrana obce Nový Tekov pred
bežnými, ročnými, povodňovými vodami, nie však pred povodňovými prietokmi Q10 a viac.
Územie koryta a inundácie na pravej strane je zarastené náletovými krovinami a starými,
odumretými a značne poškodenými stromami. Na ľavom brehu je povrch terénu vyšší, tvorí
ho zvýšený breh. Za týmto brehom je koryto kanála Perec, nazývaný aj Hronček. Vyústenie
Hrončeka do hlavného koryta Hrona je pod navrhovaným profilom hate a vodnej elektrárne.
Terén na ľavom brehu, na ktorom sa nachádzajú pozemky obce Starý Tekov sú vyššie. Breh
je na kóte 167,80 až 168,00 m n.m.

Predpokladaná situácia v budúcnosti (Očakávaný stav)

Realizáciou projektu vznikne jedno zariadenie pre výrobu obnoviteľných zdrojov
energie. Malá vodná elektráreň Tekov je vodná stavba, ktorej jedinou výrobnou funkciou
je vyrábať elektrickú energiu využitím energetického potenciálu rieky Hron v danej lokalite.
Navrhnutá je ako príhaťová vodná elektráreň v riečnom kilometri 70,655. Hať je situovaná
do koryta rieky a objekt vodnej elektrárne v pravom brehu. Do riečneho kilometra 70,655 je
osadená os hate, ktorá je určená osou horného uchytenia vaku. Hať a vodná elektráreň sú
riešené ako nízke stavby. Ich vzhľad a technické prevedenie podliehajú ich funkcii. Projekt
si bude vyžadovať vytvorenie troch novovytvorených pracovných miest. Hlavnou a jedinou
výrobnou činnosťou stavby je výroba elektrickej energie. Predpokladaná ročná výroba
elektrickej energie pri inštalácii dvoch turbín je 10 233 MWh/rok v priemernom roku.


Ďalšie využitie výstupov a výsledkov projektu

Súbor stavebných objektov Malej vodnej elektrárne Tekov zároveň zabezpečuje
v priľahlom úseku rieky Hron stabilizáciu koryta rieky, jej brehov nad a pod vzdutím hate
a vodnej elektrárne. Niektoré stavebné objekty je nevyhnutné realizovať len ako objekty
dočasné pre nevyhnutné zabezpečenie stavebných postupov na definitívnych objektoch.
Malá vodná elektráreň Tekov zabezpečuje ochranu priľahlých obcí Nový Tekov a Starý
Tekov pred povodňami na vyššom stupni ako je zabezpečená ich súčasná protipovodňová
ochrana.


Súlad s programovými dokumentami

Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho
rozvoja Nitranskeho samosprávneho kraja na roky 2008-2015 v strategickej osi:
OS II. Životné prostredie a udržateľný rozvoj územia. Zabezpečiť trvaloudržateľný
rozvoj územia s mimoriadnym dôrazom na zníženie rizika vzniku, resp. zmiernenie
negatívnych dopadov javov a procesov vplývajúcich na kvalitu zložiek životného prostredia
prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení environmentálnej infraštruktúry a zvyšovaním
environmentálneho povedomia obyvateľov kraja.

Projekt je takisto v súlade s národnou stratégiou v oblasti inovácií „Návrh Inovačnej
politiky SR na roky 2008 až 2010 (Schválená vládou SR dňa 27. februára 2008 Uznesením
vlády SR č. 128/2008). Projekt napĺňa zámer inovačnej stratégie č. 1: zvyšovanie
konkurenčnej schopnosti podnikateľských subjektov pri dodržiavaní zásad trvalo
udržateľného rozvoja. Trvalo udržateľný rozvoj – projekt zavedením moderných technológií
pre využitie obnoviteľných zdrojov energie priamo prispieva k naplneniu cieľu Stratégie
trvalo udržateľného rozvoja 25. Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných
zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov.


Opis projektu – Technická realizácia

Z hľadiska technického ide o príhaťovú vodnú elektráreň, ktorej definitívne technické
riešenie stavebných objektov a prevádzkových súborov bude vykonávať dodávateľ (víťazný
návrh obchodnej verejnej súťaže). Technické varianty boli vyhodnotené pred vyhlásením
Obchodnej verejnej súťaže a boli zapracované do podmienok súťaže. Objekt vodnej
elektrárne sa nachádza na pravom brehu. Dilatáciou je napojený objekt pevnej spodnej
stavby vakovej hate, medzi pravým haťovým poľom a objektom elektrárne je hradený štrkový
priepust šírky 3,0m. Hať je navrhnutá ako dvopoľová s pevnou spodnou stavbou. Hradiaca
konštrukcia hate je gumený vak plnený vodou s pretlakom 1,5 násobku hradiacej výšky.
Vývar hate pre tlmenie energie je navrhnutý ako zdrsnený sklz. Súčasťou stavby MVE
Tekov je premostenie Hrona. Hať a vodná elektráreň sú riešené ako nízke stavby. Ich vzhľad
a technické prevedenie podliehajú ich funkcii a budúcej prevádzke.


Zvýšenie protipovodňovej ochrany

Sprievodným technickým cieľom navrhovanej stavby je zároveň aj zvýšenie
protipovodňovej ochrany priľahlého územia obce Nový Tekov za pravostrannou hrádzou nad
stupňom. Ľavostranné územie obce Starý Tekov je na vyššom teréne. Medzi ľavostrannou
hrádzou stupňa a terénom obce Starý Tekov sa nachádza územie a koryto Hrončeka
vyúsťujúceho do Hrona.


Základné údaje o stavbe (stavebných objektoch) a prevádzkových súboroch

Umiestnenie stavby vo vzťahu k rieke, riečnym kilometrom:
Riečny kilometer stupňa
/hať a vodná elektráreň/ 70,655
/os hate v uchytení vakovej konštrukcie/ Umiestnenie podľa miestopisu: 250 m nad existujúcim brodom alebo kompou

Hladiny:

Horná maximálna prevádzková hladina pri prietoku do 60,0 m3.s-1 /Q90dňová/ 166,10 m n.m.
Dolná prevádzková hladina pri Q = 8,0 m3.s-1 160,95 m n.m.
Dolná prevádzková hladina pri Q270 = 19,50 m3.s-1 161,26 m n.m.
Dolná prevádzková hladina pri Q = 60,5 m3.s-1 161,89 m n.m.
Netto menovitý spád 4,2 m
Hladina nad haťou pri prechode Q100 = 1 150 m3.s-1 166,80 m n.m.
Hladina pod haťou pri prechode Q100 = 1 150 m3.s-1 166,23 m n.m.

Kaplanova šachtová turbína 3-KP-225 s regulovateľnými rozvádzacími a obežnými lopatami.
Zatváranie turbíny je prostredníctvom závažia, turbína sa zavrie aj po strate elektrickej
energie. Turbína poháňa synchrónny generátor cez priame spojenie. Prevádzka je paralelná
s verejnou sieťou.

Počet turbín 2 x 3-KP-225
Hlavné parametre turbín sú:

Netto menovitý spád HN = 4,2 m
Maximálny prietok Qmax = 29 m3s-1
Maximálny výkon na spojke turbíny Ptmax = 975 kW
Otáčky turbíny nt = 166,7 min-1
Priebežné otáčky turbíny np = 500 min-1
Sacia výška Hs = -2,2m
Hlavné parametre generátorov sú:
2 ks synchronný generátor trojfázový, horizontálny, chladený vzduchom.
Generátor je vybavený valivými ložiskami mazanými olejom.

Menovitý výkon PG = ~997,5 kW
Menovité otáčky nG = 166,7 min-1
Priebežné otáčky nGp = 500 min-1
Menovité napätie UN = 690 V
Kmitočet f = 50Hz
Maximálna účinnosť G = 93,5 %
Hmotnosť ~28 000 kg

Hlučnost generátoru vo vzdialenosti 1m od stroja 85 dB (A)

Hať: Hradiaca konštrukcia hate je vak plnený vodou
Max. hradiaca výška 166,10 m n.m.
Počet haťových polí: 2

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja (ERDF).

V Slovenskej republike je to prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

 
 

© MVE Tekov 2014